دانشگاه مجازی

تستوسترون پروپیونات - دانشگاه مجازی

پروپیوناتﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﯾﮑﯽ ازﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و درعین حال ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع تستوسترون ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ‫ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾـﻦ رو ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪی ها ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.تستوسترون پروپیونات استروئید آنابولیک با نیمه عمر کوتاه تر است. این ویژگی به کاربر امکان می دهد چرخه های کوتاه تستوسترون پروپیونات 8 تا 10 هفته ای را اجرا کند، زیرا سطح پلاسما خون بهینه در 2-4 هفته حاصل می شود.در ادامه ی این مطلب از تک پزشک، به همراه شما به بررسی این دارو خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.‫تستسترون ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت چیست؟به ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺎخه ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت دوره اﺛﺮ آن و ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و از ﺳﺮﻋﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ به اﺳﺘﺮهای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و ‫ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.درﺣﺎﻟﯽ که اﺳﺘﺮهای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت تنها هفته ای ﯾﮏ ﺑﺎرﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ‫ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ هر ۳روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ نگه داشتن سطح آن‫ در ﺧﻮن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺪرت و ﺣﺠﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.‫به ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﻈﯿﺮ ‫ژﻧﯿﮑﻮﻣﺎﺳﺘﯽ ﯾﺎ احتباس آب و ﻧﻤﮏ زﯾﺮ ﭘﻮﺳـﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎرﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.‫ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼحظه ای اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ و به ﺳﺮﻋﺖ از درون ﺧﻮن ﻣﺤﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‫به همین دلیل در ورزش های ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺜـﻞ وزنهﺑﺮداری و ﭘﺎورﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﮐﺸﺘﯽ‫ ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی دارد.مشاهده در آزمایشﻣﺪت ردﯾﺎﺑﯽ دارو ﺑﺮای ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن نتیجه آزﻣﺎﯾﺶ‫ دوﭘﯿﻨﮓ در اﯾﻦ اﺳﺘﺮ ﺣﺪود ۲ ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ که ﺑﺮای اﻧﺎﻧﺘﯿﺖ و‫ﺳﯿﭙﯿﻮﻧﺎت ﺣـﺪود سه ﻣـﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ازاﯾـﻦ رو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ وﮐﻢ ﺧﻄﺮﺗﺮﻣﯽ‫ﺑﺎﺷﺪ .سرعت و نحوه ی اثراین دارو در مقایسه با دیگر استرهای تستوسترون نظیر: تستوسترون سی پیونات و تستوسترون انانتات از قدرت جذب بالاتری برخوردار بوده و سریع تر نیز عمل می کند.در مورد مصرف تستوسترون سی پیونات و تستوسترون انانتات، یک تزریق در هفته کافی به نظر می رسد اما کسانی که از تستوسترون پروپیونات استفاده می کنند، حداقل باید هر سه روز یک بار یک تزریق از این دارو را انجام دهند.حدود 90٪ از دوز تستوسترون که به صورت عضلانی تجویز می شود، به عنوان ترکیبات اسید گلوکورونیک و اسید سولفوریک تستوسترون و متابولیت های آن در ادرار دفع می شود.از بقیه دوز، تقریباً 6٪ از آن هم از طریق مدفوع دفع خواهد شد.همچنین بخوانید: مزایا و معایب افزایش هورمون تستوسترون برای مردانعوارض جانبیﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﺎت برای بدنسازی، ﻧﺴﺒﺖ به سایر اﻧﻮاع اﺳﺘﺮها دردﻧﺎک ﺗﺮ ﺑﻮده و در ‫ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺗﻮرم و درد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎهده اﺳﺖ.این دارو برای افزایش حجم و قدرت عضلانی، دارویی بسیار مطلوب به شمار می رود. عوارض جانبی این دارو در مقایسه با دیگر انواع مشتق از تستوسترون، حتی احتباس آب و املاح کمتری را باعث شده و کمتر نیز موجب ابتلا فرد به عارضه نوک سینه می گردد.اما با این وجود، این دارو نیز از تستوسترون مشتق شده و همانند تمامی داروهای مشتق شده از تستوسترون، خواص آندروژنیک در خور توجهی داشته و در برخی موارد نیز به عارضه نوک سینه در مردان و به بروز خواص زنانگی در مردان ختم می شود.گزارش ها در باره ی این دارو نشان می دهد که: ممکن است تحریک بالقوه رشد بافت سرطانی را سبب شود. تجمع بالقوه تستوسترون پروپیونات در بدن خطر ابتلا به ورم ثانویه در احتباس آب و سدیم را ایجاد می کند.تزریق دردناکاشاره به این نکته نیز ضروری است که تزریق نمونه های واقعی و اصلی این دارو همواره با درد شدیدی نیز همراه بوده و در برخی موارد نیز با متورم شدن ناحیه مورد تزریق همراه می باشد.نمونه هایی که تزریق آنها با درد همراه نمی شوند، قطعا می توانند به عنوان شاخصه ای برای اصل نبودن ویال باشد و باید بدانید که یکی از شاخصه های اصلی تشخیص نمونه ی اصلی از بدل، درد همراه با تزریق در نمونه ی اصلی است.قیمت:قیمت این آمپول برای ویال 1gr آن که تولید برند Sigma Aldrich می باشد، به قیمت 23.2 دلار و برای ویال 5gr آن این قیمت برابر با 65 دلار آمریکا است.نام محصول : Testosterone propionate solidهمچنین بخوانید: چرا نباید به صورت خودسرانه هورمون تستوسترون مصرف کنیم؟مقدار مصرفنمونه های اصلی این دارو به صورت تزریقی و در ویالهای ۱۰ میلی لیتری و یا به صورت آمپولهای ۲ میلی لیتری تهیه و عرضه می شود. دز و مقدار مصرف مجاز این دارو نیز در حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی گرم در هفته توصیه شده است.نیمه عمر:نیمه ی عمر آن تقریبا کم ترین نیمه عمر بین داروهای هم خانواده ی خود است که مدتی برابر با 4.5 روز می باشد، از این رو به هنگام مصرف برای تاثیردهی بیشتر باید به درستی مقدار مصرف کنترل شود.همچنین بخوانید: سوستانن Sustanon چیست و چه عوارضی دارد؟

بازدید : - بار دسته بندی : اخبار سلامت و پزشکی تاريخ : 10 فوریه 2021 به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

برچسب ها